Zorgplicht

Deze tekst is een onverantwoord korte samenvatting van een klein deel van de wetten rond bomen en is slechts beeldvormend. Er kunnen dus geen rechten aan verbonden worden...!

Een boom is een levend wezen. Dat betekent dat de boom aan veranderingen onderhevig is: groei en/of aftakeling kunnen de boom van een "veilige boom" laten veranderen in een "onveilige boom".

Als iemand schade lijdt door het vallen van een (deel van een) boom door storm, wil het slachtoffer de schade verhalen bij de veroorzaker. Nu valt er bij een boom weinig te verhalen, dus lijkt de eigenaar van de boom de aansprakelijke. De eigenaar van de boom kan echter alleen aansprakelijk gesteld worden als deze eigenaar een "onrechtmatige daad" heeft begaan. Deze eigenaar heeft er namelijk niet zelf voor gezorgd dat de takken uit de boom vielen, want dat heeft de wind gedaan. Maar de eigenaar kan wel verweten worden dat hij/zij heeft nagelaten voldoende zorg te besteden aan de bomen. Onder voldoende zorg verstaan we niet alleen het reguliere onderhoud, maar ook de controle op gebreken. Indien er wel voldoende zorg is besteed, dan is de eigenaar niet aansprakelijk. De schade-lijder gaat niet altijd vrijuit: tijdens storm door een bos rijden kan als (gedeelde) schuld gezien worden.

Voor alle bomen geldt een Algemene zorgplicht. Elke boom dient dus periodiek gecontroleerd te worden. Een boom die in een weiland staat, zal bij omwaaien minder gevaar opleveren dan een boom die langs de A2 staat. Daarom wordt er bij "voldoende zorg" rekening gehouden met de "gevaarzetting": als er te voorzien is dat bij takbreuk of windworp veel schade zal ontstaan, zal vaker controle nodig zijn. Er zijn tabellen in omloop waarin redelijke frequenties van controleren in vermeld staan voor verschillende leeftijden/condities van bomen en hoge/lage gevaarzetting.

Als er aan een boom gebreken geconstateerd worden, heeft de eigenaar de plicht om deze gebreken nader te onderzoeken. Uit dit onderzoek (door een deskundige) kunnen maatregelen vloeien: deze dienen uitgevoerd te worden. Maatregelen kunnen uiteenlopen van:

 • dood hout snoeien
 • uitlichten kroon
 • "stervensbegeleiding"
 • vellen....

  Zodra een boom nader onderzoek heeft ondergaan, en er na genomen maatregelen geen verhoogd risico meer is, heeft de boom het stempel "attentie-boom" gekregen. De boom wordt elk jaar gecontroleerd, want het risico kan op termijn veranderen. Als er echter een verhoogd risico aanwezig is, zal er zeker 2x per jaar gecontroleerd moeten worden.

  Om aan te kunnen tonen dat de boomeigenaar aan haar verplichtingen t.a.v. de zorgplicht heeft voldaan, zal de boomcontroleur zijn/haar bevindingen op papier moeten zetten. Hiervoor dienen de volgende punten in het rapport opgenomen te zijn:

 • datum
 • wie heeft er gecontroleerd?
 • welke bomen zijn gecontroleerd?
 • welke gebreken zijn geconstateerd?
 • hoe wordt de boom bevonden: goed of zijn maatregelen noodzakelijk (welke en wanneer)

  De boom wordt visueel op de volgende punten bekeken:

 • Conditie
 • Vitaliteit (vermogen tot herstellen)
 • Mechanische gebreken in kroon, stam en wortelaanzetten
 • Correctieve maatregelen, waaronder snoei, nader onderzoek, vellen.

  Indien aan de zorgplicht voldaan is, is er sprake van overmacht en zullen de verzekeringsmaatschappijen uitvechten wie de schade gaat vergoeden...

  Terug naar "Wet"


 • Heeft u vragen?